Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Euro-Forum Marek Gudków w ramach kursów językowych

Szanując Państwa prywatność oraz realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO, poniżej przedstawiamy następujące informacje:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Marek Gudków prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Euro-Forum Marek Gudków z siedzibą w Lublinie przy ulicy Granicznej 4/7,8, NIP 9461233250. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie pisząc na adres: Euro-Forum Marek Gudków, 20-010 Lublin, ul. Graniczna 4/7,8
 • przez e-mail: info@euro-forum.com.pl
 • telefonicznie : 81 534 95 72

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie pisząc na adres: Euro-Forum Marek Gudków, 20-010 Lublin, ul. Graniczna 4/7,8
 • przez e-mail: iod@euro-forum.com.pl
 • telefonicznie : 81 534 95 72

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna

Twoje dane osobowe/dane Twojego dziecka będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na kurs realizowany przez Euro-Forum Marek Gudków w roku szkolnym 2018/2019 oraz w celu późniejszego kontaktu w sprawach związanych z realizacją zajęć. Ponadto, o ile wyrazisz na to zgodę, Twoje dane będą wykorzystywane do prowadzenia przez Euro-Forum Marek Gudków działań marketingowych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:

 • Twoja zgoda (art.6, ust.1, lit.a RODO)
 • obowiązująca nas umowa na realizację kursu językowego – zawarta po zakwalifikowaniu do udziału w kursie i podpisaniu umowy (art.6, ust. 1, lit. b RODO)
 • nasz prawnie uzasadniony interes w przypadku ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją zawartej z nami umowy (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

4. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez Nas przechowywane w okresie prowadzenia rekrutacji do udziału w kursie językowym oraz w okresie jego realizacji. Po zakończeniu zajęć lub w przypadku cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych zostaną one przez Nas usunięte.

5. Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą zostać podmioty z następujących kategorii:

 • świadczące usługi informatyczne i telekomunikacyjne;
 • upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe);
 • księgowo-finansowe;
 • prawne i windykacyjne;

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;

b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;

c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;

d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych – nie ma zastosowania ponieważ Twoje dane będą przetwarzane w większości przypadków w formie papierowej.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

7. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej oraz do żadnej organizacji międzynarodowej.

9. Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezbędne do zakwalifikowania Ciebie/ Twojego dziecka do udziału w organizowanym przez nas kursie językowym i zawarcia stosownej umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w kursie.